Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Spisy powszechne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie lubuskim w świetle wyników NSP 2021

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Obszerny zakres informacji zebranych w badaniu pozwala na dokonanie analizy i bilansu zmian demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, jakie dokonały się w latach 2011-2021.
Czytaj dalej

Publikacja Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa lubuskiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

12.12.2014
Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom ludności na terenie województwa lubuskiego.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie lubuskim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

17.06.2014
Opracowanie tematyczne, dotyczącym charakterystyki demograficznej i społecznej gospodarstw domowych, rodzin oraz ludności w gospodarstwach domowych.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe w województwie lubuskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

29.05.2014
Prezentowana publikacja wojewódzka jest opracowaniem tematycznym, poświęconym osobom niepełnosprawnym oraz charakterystyce społeczno-ekonomicznej ludności, obejmuje także charakterystykę społeczno-ekonomiczną gospodarstw domowych i rodzin (w tym z osobami niepełnosprawnymi).
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

28.02.2014
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Czytaj dalej

Publikacja Zamieszkane budynki w województwie lubuskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

24.01.2014
Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w tych budynkach. Przedmiotem analiz są też informacje o wyposażeniu budynków w instalacje techniczno-sanitarne. Dane zamieszczone w części tabelarycznej umożliwiają szczegółową charakterystykę budynków mieszkalnych według form własności, czy też okresu wybudowania budynku. Wyniki zaprezentowano dla województwa ogółem oraz w podziale na powiaty, miasta i wieś.
Czytaj dalej

Publikacja Mieszkania w województwie lubuskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

19.12.2013
Publikacja „Mieszkania ” zawiera informacje na temat liczebności mieszkań w różnorodnych przekrojach, w tym w szczególności mieszkań zamieszkanych, czy też według podmiotów będących właścicielami mieszkań. Przedstawiono również dane na temat jakościowych aspektów istniejących zasobów mieszkaniowych, tj. wielkości i wieku mieszkań, ich wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne, warunków mieszkaniowych ludności. Wyniki zaprezentowano dla województwa ogółem oraz w podziale na powiaty, miasta i wieś.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność w województwie lubuskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

14.10.2013
Niniejsza publikacja przedstawia wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. Zakres informacyjny publikacji dotyczy stanu i struktury demograficznej ludności województwa lubuskiego, wzbogacony o charakterystykę społeczną w zakresie pochodzenia ludności oraz posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej, a także poziomu i kierunków wykształcenia. Ostatni z działów przedstawia charakterystykę osób przebywających w obiektach zbiorowego zamieszkania oraz osób bezdomnych.
Czytaj dalej

Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie lubuskim. Powszechny Spis Rolny 2010

30.11.2012
Publikacja zawiera wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) przeprowadzonego w dniach 1 września – 31 października 2010 r. i prezentuje grupowanie oraz charakterystykę gospodarstw rolnych według różnorodnych kryteriów. Opracowanie składa się z uwag metodycznych i analitycznych oraz części tabelarycznej. W części analitycznej przedstawione zostały zagadnienia charakteryzujące gospodarstwa rolne według wybranych kryteriów oraz zmiany, jakie miały miejsce od poprzedniego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r. Graficznym uzupełnieniem części analitycznej są wykresy i mapy. Część tabelaryczna zawiera szeroki zakres danych liczbowych na poziomie województwa, podregionów i powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja Raport z wyników w województwie lubuskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

15.10.2012
Publikacja zawiera obszerny zakres informacji, umożliwiający dokonanie analizy i bilansu zmian demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, jakie dokonały się w latach 2002-2011. Porównanie wyników spisu 2011 z danymi z 2002 r. pozwala także na ocenę kierunków zmian w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa zarówno, co do skali, jak i standardu. Opracowanie składa się z części analitycznej, wzbogaconej tabelami, ilustracją graficzną oraz części tabelarycznej.
Czytaj dalej

Publikacja Raport z wyników województwa lubuskiego. Powszechny Spis Rolny 2010

15.09.2011
Publikacja zawiera wyniki Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzonego w dniach od 1 września do 31 października 2010 r., prezentujące podstawowe informacje o gospodarstwach rolnych, użytkowanych gruntach, pogłowiu zwierząt gospodarczych, ciągnikach i maszynach rolniczych oraz osobach pracujących w gospodarstwach rolnych.
Czytaj dalej
Do góry