Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Deklaracja dostępności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 1995.06.03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich poprawnie zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Marek Bartoszewicz, . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu na adres: .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Spokojnej 1. Budynek składa się z trzech kondygnacji.

Do wejścia głównego z zewnątrz prowadzi ciąg komunikacyjny dla pieszych, na środku placu udostępniono podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący bezpośrednio do wejścia. Dojście do budynku jest utwardzone.

Portiernia Urzędu (dyżurka) znajduje się na wprost od wejścia głównego.

Budynek Urzędu jest w pewnym stopniu dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na parterze po prawej stronie od wejścia znajduje się: Informatorium statystyczne oraz punkt obsługi REGON, do których prowadzą schody od wejścia głównego.

Bezpośrednio przy schodach prowadzących do w/w punktów po prawej stronie znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych VIMEC (od wejścia głównego Urzędu do poziomu parteru) na którym znajduje się Informatorium statystyczne Urzędu oraz punkt obsługi REGON. W pomieszczeniu Informatorium znajduje się także stanowisko ułatwiające dostęp do informacji osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych umiejscowiona jest na parterze, po prawej stronie korytarza.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek na parterze pozbawiony jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a także wyposażony jest w dostatecznie szerokie drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń, umożliwiające swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością.

Na I i II piętro Urzędu prowadzą wyłącznie schody, brak windy do przemieszczania się.

Korzystanie z pomocy tłumacza w Urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej.

Podczas wizyty w Urzędzie możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty. W Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Agnieszka Król tel. 68 322 31 28, e-mail: .

Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej.


Budynek: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Jagiellończyka 10, 66-200 Gorzów Wielkopolski

Oddział w Gorzowie Wlkp. Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mieści się na III p. budynku, którego zarządcą jest Arkada Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście położone przy ul. Kaźmierza Jagiellończyka 10. Budynek jest obiektem częściowo podpiwniczonym, o pięciu kondygnacjach nadziemnych.

Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do holu głównego z zewnątrz prowadzą schody, po lewej stronie schodów znajduje się urządzenie (platforma) do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Budynek w Gorzowie Wlkp. jest w znacznym stopniu dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze holu głównego, na lewo od wejścia.

Wejście do budynku, jak i ciągi komunikacyjne (również na III p.) są dostatecznie szerokie i pozbawione progów. Dostęp na III p. jest możliwy za pomocą jednej z dwóch wind w pełni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy posiadają przesuwne drzwi.

W budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Budynek: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Oddział w Słubicach, ul. Konstytucji 3 Maja 74, 69-100 Słubice

Oddział w Słubicach Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mieści się na parterze budynku, którego zarządcą jest Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście położone przy ul. Konstytucji 3 Maja. Budynek jest obiektem częściowo podpiwniczonym, o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Przed budynkiem ze względów usytuowania nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do holu głównego z zewnątrz prowadzą od wejścia: klatka schodowa i po lewej stronie schody. Dojście do budynku jest utwardzone.

W budynku nie ma portierni, a interesanci przyjmowani są w punkcie obsługi REGON znajdującym się na parterze.

Ze względów konstrukcyjnych bark windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Ze względów konstrukcyjnych bark toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Budynek: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Oddział w Żaganiu, Pl. Wolności 6, 68-100 Żagań.

Oddział w Żaganiu Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mieści się na drugim piętrze budynku, którego zarządcą jest Urząd Gminy w Żaganiu.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście położone przy Pl. Wolności. Budynek jest obiektem częściowo podpiwniczonym, o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Przed budynkiem ze względów usytuowania nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do punktu obsługi znajdującego się na II piętrze z zewnątrz prowadzą od wejścia schody. Dojście do budynku jest utwardzone.

W budynku nie ma portierni, a interesanci przyjmowani są w punkcie obsługi REGON znajdującym się na II piętrze budynku.

Ze względów konstrukcyjnych bark windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Ze względów konstrukcyjnych bark toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 
 
Do góry