Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2018 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.12.2019

 

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2018 r.  

18 grudnia 2019 r.


 

  minus 1,1‰

  współczynnik przyrostu naturalnego w 2018 r.

 

Charakterystyka zjawisk społecznych i gospodarczych w ujęciu powiatowym i gminnym, analiza tempa zmian w ostatnich latach oraz relacji w stosunku do przeciętnych wielkości dla województwa wykazuje przestrzenne zróżnicowanie sytuacji społecznej i ekonomicznej w województwie lubuskim. 

        
     

W większości powiatów województwa lubuskiego zanotowano spadek liczby mieszkańców, w tym największy w powiecie żagańskim. Wzrost wystąpił jedynie w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. oraz w powiecie gorzowskim.

 

W porównaniu z 2016 r. liczba ludności województwa zmniejszyła się o 0,3%

We wszystkich powiatach zaobserwowano poprawę sytuacji dotyczącej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w porównaniu ze stanem sprzed dwóch lat. W największym stopniu liczba ta wzrosła w powiecie słubickim.

 

Znaczna poprawa liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat wystąpiła w powiatach: międzyrzeckim, gorzowskim, nowosolskim i strzelecko-drezdeneckim

We wszystkich powiatach w województwie liczba mieszkań w zasobach mieszkaniowych wzrosła, najbardziej w Zielonej Górze. Najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności znajduje się w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. oraz w powiecie żagańskim, a najmniej w powiecie gorzowskim.

 

W prezentowanym okresie wzrosła liczba pracujących w województwie lubuskim. Oprócz Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, w których pracuje łącznie ponad 37% ogółu pracujących w województwie, najwięcej pracujących koncentruje powiat żarski (8,5%). We wszystkich powiatach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe od przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

 

Liczba pracujących na 1000 ludności w Gorzowie Wlkp. wyniosła 328, a w Zielonej Górze 337

W 2018 r. wzrosły nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Województwo lubuskie wyróżnia niska emisja zanieczyszczeń powietrza. Stosowane w zakładach szczególnie uciążliwych urządzenia do redukcji zanieczyszczeń zatrzymują lub neutralizują 99,3% wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych. W przypadku zanieczyszczeń gazowych odsetek ten wynosi 68,4%. Blisko połowę zanieczyszczeń gazowych w województwie emitowały zakłady zlokalizowane w miastach na prawach powiatu. Wysoką w skali województwa emisję zanieczyszczeń gazowych notowano także w powiatach: żarskim i gorzowskim.

 

Mniejsze niż w lubuskim wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza notuje się jedynie w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim

Odsetek korzystających z sieci wodociągowej w województwie lubuskim sięga 94,6%, a z kanalizacyjnej 74,1%. W większości powiatów odsetek ten zwiększył się w porównaniu ze stanem sprzed dwóch lat. Widoczne są jednak znaczne dysproporcje w wykorzystaniu instalacji kanalizacyjnej przez mieszkańców miast i wsi.   W 2018 r. odsetek mieszkańców miast korzystających z sieci kanalizacyjnej wyniósł 91,6%, a mieszkańców wsi - 41,6%
Pomimo korzystnych warunków przyrodniczych, różnorodności flory i fauny sprzyjających rozwojowi turystyki podstawowe wskaźniki wykorzystywane do opisu ruchu turystycznego w województwie lubuskim kształtują się na poziomie zbliżonym do średnich krajowych lub niższym.    
     

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2018 r.”, która jest zamieszczon na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze https://zielonagora.stat.gov.pl


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry